Landschappen van de MRA

Door de verdergaande stedelijke ontwikkeling (woningbouw, meer infrastructuur), de groter wordende (agrarische) bedrijven en de toename van het recreatief gebruik wordt de druk op het landschap rondom de steden steeds groter. Om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dynamisch en divers te houden, is het van belang om zorgvuldig en met aandacht voor kwaliteit te ontwikkelen. Daarom is in opdracht van de bestuurlijke denktank Metropolitaan Landschap de globale bestaande visie op het landschap in de Metropoolregio Amsterdam uitgewerkt tot een concreet perspectief.

Energieproductie MRA BOOM Landscape

Tot op heden verloopt sturing van de ontwikkeling van het landschap niet zozeer vanuit een perspectief voor het gehele landschap in de metropoolregio Amsterdam, maar vooral vanuit lokaal en soms (deel)regionaal perspectief. Daarnaast wordt vaak vanuit een sectoraal en niet vanuit integraal perspectief aan de MRA-opgaven gewerkt. Om trefzeker in uitvoeringsprogramma’s te kunnen zijn, is het van belang om op het niveau van de MRA een perspectief te hebben waaraan de afzonderlijke (compensatie)projecten van diverse partijen in de MRA een bijdrage vormen.

Ruimte reserveren water MRA BOOM Landscape

Het MRA project biedt een set van principes en spelregels om het landschap aan vitaliteit te laten winnen en voor te bereiden op de toekomst. Het schetst tot 2040+ de perspectieven voor vijf thema’s die voor de doorontwikkeling van het MRA-landschap van belang zijn. De 5 thema’s voor het MRA landschap, waarvan zowel het perspectief tot 2040 als de doorwerking ervan zijn uitgewerkt, zijn: water, natuur, stedelijke functies en infrastructuur, recreatie, toerisme en beleving en het productieve MRA-landschap: landbouw en energie.

Bereikbaarheid landschap MRA BOOM Landscape

Het is de bedoeling om met het Kwaliteitsbeeld in de hand met een brede groep betrokkenen verder te werken aan de verbetering en versterking van het MRA-landschap. Om het gesprek op gang te helpen en tegelijkertijd het maximale te halen uit de integrale aanpak heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam een bouwdoos met speelkaarten en een speelbord ontwikkeld. Het doel van het spel is het formuleren van nieuwe, integrale opgaven voor initiatieven, plannen en projecten in het MRA-landschap. Het is een instrument dat helpt om dezelfde taal te spreken en grip te krijgen op de verschillende belangen en doelen die in een gebied aanwezig zijn, zowel op bestuurlijk niveau als op projectinhoudelijk niveau.

Karakterverschillen landschap MRA BOOM Landscape

Het kwaliteitsbeeld en het spel zullen gebruikt gaan worden door bestuurders, ambtenaren en andere initiatiefnemers van projecten die het landschap raken, zodat daadwerkelijk aan de slag kan worden gegaan met de kwaliteit van het landschap als belangrijk onderdeel van de leefomgeving en het vestigingsklimaat in de metropoolregio.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Jandirk Hoekstra
Status: Project afgerond, Maart 2014
Locatie: Metropoolregio Amsterdam
In samenwerking met: DRO Amsterdam, Projectgroep Metropolitaan Landschap, David Kloet, Anne Könst, Marijne Beenhakker, Linking pin-club